1
Algemene voorwaarden Country Cycling
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Country Cycling gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. De boeker aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het boeken van een fietsarrangement of fietstocht met Country Cycling.
1. Definities
a. Arrangement: door Country Cycling georganiseerde fietstocht, alsmede het organiseren van (faciliteiten voor) een evenement, waarbij de fietstocht altijd een onderdeel vormt van het evenement. Alle fietstochten, al dan niet in combinatie met andere, door Country Cycling georganiseerde activiteiten noemen we arrangement.
b. Country Cycling: bedrijf dat aan individuele personen of bedrijven of andersoortige groepen van te voren georganiseerde fietstochten aanbiedt, waarbij de fietstocht een onderdeel kan zijn van een bedrijfsuitje, teambuilding of groepsactiviteit voor een ander soort groep, bijvoorbeeld familie- of vriendengroep.
c. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een door Country Cycling georganiseerd arrangement en/of fietstocht.
d. Boeker: iedere natuurlijk of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Country Cycling.
e. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Country Cycling zich jegens de boeker verplicht tot het leveren van een van te voren georganiseerde fietstocht of arrangement, en waarbij de boeker zich verbindt de overeengekomen tegenprestatie te leveren.
2. Totstandkoming overeenkomst arrangement
Het arrangement komt tot stand na ontvangst van de door boeker getekende overeenkomst. De boeker is verplicht Country Cycling voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst voor het fietsarrangement alle gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Na totstandkoming van de getekende overeenkomst ontvangt de boeker schriftelijk of per e-mail een bevestiging hiervan.
3. Betaling
a. Bij het tot stand komen van de overeenkomst voor een arrangement dient een betaling van 100% van de totale overeengekomen prijs voor de arrangement te worden voldaan. Dit bedrag moet uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de getekende overeenkomst, maar in ieder geval voorafgaand aan de uitvoering van het arrangement in het bezit zijn van Country Cycling. Bij niet tijdige betaling is de boeker in verzuim. Hij wordt daar door Country Cycling schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Country Cycling heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van 30% in rekening te brengen.
b. Bij het inschrijven op een fietstocht dient de betaling gelijktijdig met de boeking te worden voldaan. Men kan last minute inschrijven na telefonisch contact met Country Cycling. Mondelinge afspraken ten aanzien van de betaling zijn bindend en worden per e-mail bevestigd.
4. Verzekeringen
De boeker verklaart dat hij voor aanvang van het arrangement een adequate ongevallenverzekering en/of een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De boeker wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
2
5. Annulering door de boeker
a. Indien een boeker het arrangement annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. De volgende annuleringskosten zijn verschuldigd:
bij annulering binnen 2 weken voor het arrangement: 30% van de overeengekomen prijs.
bij annulering binnen 5 dagen voor het arrangement: 100% van de overeengekomen prijs.
b. De boeker kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Country Cycling. De datum van ontvangst van de brief geldt als annuleringsdatum. Deze kosten zijn ook verschuldigd indien een deelnemer zonder te annuleren niet verschijnt bij aanvang van het arrangement.
6. Annulering en wijzigingen door de boeker
a. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de boeker tot 5 dagen voor vertrek tot wijziging daarvan verzoeken.
b. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende deelnemers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop annuleringskosten conform het vorige artikel van toepassing zijn.
c. Indien de oorzaak van de wijziging dan wel annulering aan de boeker kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de boeker.
d. Meer personen dan oorspronkelijk geboekt kunnen tegen de meerprijs mee, indien de grootte van de groep dat toelaat. Hierover wordt op korte termijn (binnen 5 dagen) beslist en gecommuniceerd door Country Cycling. Afwijzing zal met redenen worden omkleed aan de boeker onverwijld worden meegedeeld.
e. De boeker kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn annuleringskosten verschuldigd conform het vorige artikel. Bij uitblijven van een reactie van de boeker op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
f. Tot 4 dagen voor de aankomstdag kan de boeker zich laten vervangen door een ander. Onder de voorwaarde dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen deze in-de-plaatsstelling. De boeker is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaatsstelling aan Country Cycling te vergoeden.
g. Wijzigingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van de wijziging bij Country Cycling geldt als wijzigingsdatum.
7. Annulering en wijzigingen door Country Cycling
a. Country Cycling heeft het recht de overeenkomst op te zeggen dan wel te wijzigen wegens, onverwijld aan de boeker mede te delen, gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen zijn.
b. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Country Cycling aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Voorbeeld van een dergelijke omstandigheid: als er sprake is van een weeralarm door het KNMI of bij overlijden van een familielid in de eerste graad.
c. Indien de oorzaak van de annulering aan Country Cycling kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Country Cycling.
d. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de boeker noch aan Country Cycling kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Voor Country Cycling bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de boeker bestaat deze o.a. uit gemaakte kosten ten behoeve van deelname aan het arrangement. In onderling overleg wordt gezocht naar een nieuwe datum wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt overgegaan van restitutie van de prijs.
3
e. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten en/of materialen geven Country Cycling het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen en ontbinding van de overeenkomst.
8. Verplichtingen van de boeker en Country Cycling
a. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Country Cycling of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
b. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Country Cycling of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de boeker onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
c. Country Cycling houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
d. Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Country Cycling in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijf- formulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.
e. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
f. De deelnemer is jegens Country Cycling hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
9. Aansprakelijkheid en overmacht
a. Country Cycling is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door toedoen van de deelnemer zelf komen voor risico van de deelnemer zelf.
b. Deelname aan arrangementen en/of fietstochten geschiedt voor risico van de boeker en/of deelnemer. Country Cycling is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die boeker en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of fietstochten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
c. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van eventuele vertegenwoordigers van Country Cycling en betrokken partners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
d. Country Cycling is niet aansprakelijk indien en voorzover de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een WA- en/of annuleringsverzekering.
10. Rente en incassokosten
De boeker die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Country Cycling heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.
4
11. Toepasselijk recht
Op alle door Country Cycling gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.